Algemene Voorwaarden

Dit beleid is voor het laatst aangepast op 17 februari 2022.

In deze algemene voorwaarden vindt u de afspraken die wij beiden aangaan als u een product afneemt van KikiTekent. Deze algemene voorwaarden zijn enkel opgesteld om misstanden te voorkomen. Als u vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen via een e-mail naar info@kikitekent.nl.


Artikel 1: Webwinkel

1.1 Mocht u niet tevreden zijn over het product wat u heeft besteld in de webwinkel, dan kan het product binnen 14 dagen retour gestuurd worden naar:

KikiTekent
Hogelanden W.Z. 83
3552 AC Utrecht

Vermeld bij uw retourzending graag de reden van retour en het ordernummer. Zorg dat u het product in de originele verpakking terug stuurt. Binnen enkele dagen nemen wij contact met u op.

1.2 Mocht het door u bestelde product beschadigd zijn aangekomen, neem dan graag zo snel mogelijk contact op met info@kikitekent.nl. Vermeld hierbij graag het probleem en ordernummer. Het is tot twee dagen na ontvangt van een beschadigd product mogelijk om dit te melden en geld terug te krijgen.

1.3 KikiTekent heeft een maximale leveringstermijn van 7 dagen na ontvangst van uw order, tenzij anders overeengekomen. Het streven is om uw bestelling binnen twee werkdagen te verzenden. Is de termijn van 7 dagen verstreken en heeft u het product nog niet ontvangen, neem dan contact op met info@kikitekent.nl. Het is niet mogelijk om automatisch een Track & Trace-code te ontvangen van uw bestelling. Desgewenst kunt u via info@kikitekent.nl informeren naar de levertijd van de aangeschafte producten.

1.4. KikiTekent zal zorgvuldig omgaan met het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten uit de webwinkel.

1.5. Als bezorgadres geldt het adres dat de consument aan KikiTekent heeft doorgegeven bij het doorgeven van de bestelling.

Artikel 2: De overeenkomst

2.1. Offertes voor creatief werk op maat opgesteld door KikiTekent zijn altijd vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig.

2.2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

2.3. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan KikiTekent verstrekte gevens waarop de offerte is gebaseerd.

2.5. Een offerte dient schriftelijk bevestigd te worden door de opdrachtgever. Gebeurt dit niet, maar stemt de opdrachtgever er mee in dat KikiTekent begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de offerte ook als bevestigd en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 


Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1. KikiTekent heeft altijd als doel om de opdracht waarvoor wij zijn ingeschakeld zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Het streven is een resultaat wat zo veel mogelijk naar wens is van de opdrachtgever.

3.2. De opdrachtgever wordt voor zover noodzakelijk op de hoogte gehouden van het ontwerpproces.

3.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens/materialen, waarvan KikiTekent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

3.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de door KikiTekent opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht een indicatie.

3.4.1. In het geval van geboortekaartjes streeft KikiTekent ernaar om het ontwerp een maand voor de uitgerekende datum af te ronden en te laten controleren door de opdrachtgever(s). De ontbrekende informatie (naam, datum) wordt zo spoedig mogelijk na het aanleveren hiervan vanuit de opdrachtgever toegevoegd, hierna kunnen de kaartjes pas geproduceerd worden.

3.4.2. In het geval van muurschilderingen wordt er een datum afgesproken waarop het schilderen plaats zal vinden.

3.5 KikiTekent stelt de opdrachtgever in de gelegenheid het definitieve ontwerp te controleren en goed te keuren voordat er tot uitvoering of productie wordt overgegaan.

3.6. Het eindresultaat van een opdracht kan afwijken van hetgeen dat van tevoren is overeengekomen. Dit is geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, mits deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, van ondergeschikt belang zijn.

3.7. Klachten vanuit de opdrachtgever kunnen binnen 10 werkdagen na het afronden van de opdracht schriftelijk worden ingediend bij KikiTekent. Is deze periode verstreken en zijn er geen klachten ingediend, dan geldt het eindresultaat als volledig aanvaard door de opdrachtgever.

Artikel 4: Inschakeling van derden

4.1. In het geval dat KikiTekent op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden (bijvoorbeeld drukkosten bij een externe drukkerij) opstelt, is deze begroting een indicatie van het uiteindelijke bedrag.  

4.2. KikiTekent verstrekt opdrachten of aanwijzingen enkel aan productiebedrijven of andere derden na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

4.3. KikiTekent is niet aansprakelijk voor afwijkingen in producten of diensten van ingeschakelde derde partijen, ook als deze door KikiTekent geïntroduceerd zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze partijen aan te spreken, KikiTekent kan hier desgewenst wel assistentie bij verlenen.  

Artikel 5: Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

5.1. KikiTekent heeft het recht om naam en/of website op het resultaat van de opdracht te vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het resultaat zonder naamsvermelding openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij KikiTekent hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

5.2. De uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht, het octrooirecht en het tekeningen- en modellenrecht, komen toe aan KikiTekent.

5.3.  Alle door KikiTekent tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten in het kader van de opdracht, zoals bijvoorbeeld schetsen, illustraties, ontwerpen, foto’s en andere materialen of elektronische bestanden, blijven eigendom van KikiTekent, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter beschikking zijn gesteld.

5.4. Zowel de opdrachtgever als KikiTekent hebben geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6: Gebruik van het resultaat

6.1. De opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht met betrekking tot de overeengekomen bestemming, mits de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn/haar verplichtingen volgens de overeenkomst met KikiTekent.

6.2. De opdrachtgever heeft niet het recht om het voorlopige of definitieve resultaat van de opdracht te bewerken, op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan in de overeenkomst beschreven, of om dit door derden te laten doen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. KikiTekent kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.  

6.3. KikiTekent heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het resultaat van de opdracht te gebruiken voor promotie, het verwerven van opdrachten, eigen publiciteit en wedstrijden en/of tentoonstellingen.

Artikel 7: Honorarium en andere kosten

7.1. KikiTekent heeft het recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit honorarium kan bestaan uit een uurtarief of een vast bedrag en zal van tevoren worden overeengekomen door beide partijen.

7.2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die KikiTekent maakt voor de uitvoering van de opdracht in aanmerking voor vergoeding door de opdrachtgever. Voorbeelden van deze kosten zijn reiskosten, drukkosten, verzendkosten, materiaalkosten en/of kosten van derden voor productie. Van tevoren zullen deze kosten zoveel mogelijk worden gespecificeerd door KikiTekent.

7.3. In het geval dat KikiTekent genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten en dit veroorzaakt is door het door de opdrachtgever te laat of niet aanleveren van volledige en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde of onjuiste opdracht en/of door externe omstandigheden, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd. KikiTekent zal de opdrachtgever hierover inlichten.

Artikel 8: Facturen, betaling en opschorting

8.1. De factuur wordt na het afronden van de opdracht door KikiTekent digitaal verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres van de opdrachtgever.

8.2. De factuur dient zonder aftrek, verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden door overschrijving naar het op de factuur vermelde rekeningnummer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3. KikiTekent draagt zorg voor het tijdig sturen van een factuur. In overleg met de opdrachtgever, mag KikiTekent kosten tussentijds of periodiek in rekening brengen.

8.4. KikiTekent mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de opdrachtgever het heeft nagelaten om de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen en vervolgens ook de daarna verstuurde schriftelijke aanmaning niet binnen 14 dagen heeft voldaan.

Artikel 9: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

9.1. In het geval dat de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat KikiTekent verwijtbaar is tekortgeschoten, of wanneer KikiTekent de overeenkomst ontbindt met als reden een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever het eerder overeengekomen honorarium en de tot dusver gemaakte kosten met betrekking tot het uitvoeren van de opdracht verschuldigd aan KikiTekent.

Artikel 10: Garanties

10.1. KikiTekent garandeert dat het geleverde eindproduct door haar is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet. KikiTekent garandeert dat het eindresultaat van de opdracht, voor zover het redelijkerwijs mogelijk is om hier kennis van te hebben, geen inbreuk maakt op rechten van derden of op een andere manier onrechtmatig is ontstaan.

10.2. De opdrachtgever vrijwaart KikiTekent voor aansprakelijkheid bij het overtreden van rechten van intellectueel eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens/materialen die tijdens het uitvoeren van de opdracht gebruikt worden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. De opdrachtgever dient KikiTekent eerst schriftelijk in gebreke te stellen in het geval van een toerekenbare tekortkoming. De opdrachtgever stelt hierbij een redelijke termijn om KikiTekent in staat te stellen alsnog haar verplichtingen na te komen, fouten te herstellen of schade beperken of op te heffen.

11.2. KikiTekent is alleen aansprakelijk voor aan KikiTekent toerekenbare, directe schade ten aanzien van de opdrachtgever, zoals reparatiekosten of vervangingskosten. Het bedrag waarvoor KikiTekent aansprakelijk is, wordt verminderd met het eventuele bedrag waarvoor de opdrachtgever is verzekerd.

11.3. Elke aansprakelijkheid vervalt twee jaar na voltooiing, opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12: Overige voorwaarden

12.1. Op iedere overeenkomst tussen KikiTekent en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2. KikiTekent is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment doorgevoerd worden. Inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn voor de opdrachtgever zullen zo veel mogelijk vooraf met de opdrachtgever besproken worden.

12.3. Mocht blijken dat één of meerdere bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden nietig blijken, tast dit de overige voorwaarden in dit beleid niet aan.

12.4. In het geval dat een voorwaarde nietig verklaard wordt, zal deze vervangen worden door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat KikiTekent bij het opstellen van deze algemene voorwaarden met betrekking tot dat punt voor ogen had.

 © Kiki Spoelstra | KikiTekent 2022

error: Deze afbeelding is eigendom van KikiTekent.